Spring til indhold

Advokat til rekonstruktion

person holding pencil near laptop computer

Når en virksomhed har brug for en rekonstruktion, er det afgørende at vælge den rette advokat til opgaven. En rekonstruktion kan være en kompleks proces, der kræver ekspertise og erfaring inden for erhvervsret og insolvensret. Skyldneren eller en kreditor kan indgive begæringen om rekonstruktion til skifteretten. Når begæringen er modtaget, indleder skifteretten straks rekonstruktionsbehandlingen under visse betingelser. Hvis skyldneren eller selskabet ikke samtykker i begæringen, kan rekonstruktionsbegæringen ændres til en konkursbegæring.

Under rekonstruktionsbehandlingen beskikker skifteretten en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten fastsætter også et planmøde, hvor kreditorerne indkaldes, og en rekonstruktionsplan udarbejdes. Vedtages en rekonstruktionsplan, afholdes senere et afstemningsmøde, hvor kreditorerne stemmer om planen. Hvis forslaget ikke vedtages eller stadfæstes af skifteretten, afsluttes rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling.

Hvad er formålet med en rekonstruktion?

Formålet med en rekonstruktion af en virksomhed er at undgå konkurs og skabe en bæredygtig fremtid for virksomheden. Ved at indgive en begæring om rekonstruktion til skifteretten får virksomheden mulighed for at udarbejde en rekonstruktionsplan i samarbejde med en advokat og en regnskabskyndig tillidsmand. Rekonstruktionsplanen kan omfatte forskellige tiltag som en tvangsakkord, en virksomhedsoverdragelse eller andre foranstaltninger, der resulterer i, at skyldneren ikke længere er insolvent. En tvangsakkord kan involvere nedsættelse eller bortfald af fordringer eller betalingsudsættelse. En virksomhedsoverdragelse kan indebære overdragelse af virksomheden eller en del af den til en ny ejer. Under rekonstruktionsbehandlingen skal fordringshaverne behandles lige, medmindre de samtykker i en mindre gunstig behandling eller det følger af loven. Formålet med rekonstruktion er at sikre, at virksomheden kan fortsætte sin drift og opnå økonomisk stabilitet.

 

Hvad er en tvangsakkord?

En tvangsakkord er en aftale mellem skyldneren og kreditorerne om ændring af fordringernes vilkår for at gøre det muligt for skyldneren at fortsætte sin drift og undgå konkurs. Tvangsakkorden kan omfatte forskellige foranstaltninger som nedsættelse eller bortfald af fordringer, betalingsudsættelse eller andre lempelser, der letter skyldnerens økonomiske byrde. For at en tvangsakkord kan vedtages, kræves det, at kreditorerne samlet set vil være bedre stillet ved at acceptere akkordforslaget end ved en konkursbehandling.

 

Hvordan kan en virksomhedsoverdragelse hjælpe i en rekonstruktion?

En virksomhedsoverdragelse kan være en effektiv måde at redde en insolvent virksomhed på. Ved at overdrage virksomheden eller en del af den til en ny ejer kan der skabes nye muligheder for økonomisk vækst og bæredygtighed. Den nye ejer kan bringe frisk kapital, nye ideer og bedre ressourcer til virksomheden, hvilket kan bidrage til at genopbygge dens økonomiske stabilitet. En virksomhedsoverdragelse kan også give mulighed for at afvikle unødvendige aktiver eller forpligtelser og fokusere på virksomhedens kerneaktiviteter.

TvungsakkordVirksomhedsoverdragelse
Kan indebære nedsættelse eller bortfald af fordringerGiver mulighed for overdragelse af virksomheden til ny ejer
Formål er at ændre fordringernes vilkår for at sikre skyldnerens fortsatte driftFormål er at skabe nye muligheder for økonomisk vækst og bæredygtighed
Kræver samtykke fra kreditorerneKræver overdragelsesaftale mellem skyldneren og køberen

Hvornår kan der indledes en rekonstruktionsbehandling?

For at indlede en rekonstruktionsbehandling af en virksomhed skal visse betingelser være opfyldt. Skifteretten kan straks påbegynde rekonstruktionsbehandlingen, når skyldneren har indgivet begæringen og betingelserne er opfyldt. Hvis begæringen kommer fra en kreditor, kræver det samtykke fra skyldneren. Hvis skyldneren er en fysisk person og ikke samtykker senest på mødet, ændres rekonstruktionsbegæringen til en konkursbegæring. Hvis skyldneren er et selskab og ikke samtykker senest på mødet, kan skifteretten træffe beslutning om, at rekonstruktøren overtager selskabets ledelse, mod ledelsens vilje. Det er vigtigt at bemærke, at en rekonstruktionsbegæring ikke kan ændres til en konkursbegæring, hvis skyldneren er et selskab. Ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen beskikker skifteretten en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand.

Skifteretten kan tage rekonstruktionsforslaget til følge mod ledelsens vilje og bestemme, at rekonstruktøren overtager selskabets ledelse, hvis skyldneren ikke samtykker senest på mødet. Dette giver skifteretten beføjelse til at sikre, at rekonstruktionsprocessen fortsætter og kan føre til en vellykket genopretning af virksomheden. Ved indledningen af rekonstruktionsbehandlingen skal skifteretten også beskikke en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Disse skridt er afgørende for at sikre, at rekonstruktionsprocessen foregår korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Betingelser for indledning af rekonstruktionsbehandling
Skyldneren har indgivet begæringen
Samtykke fra skyldneren (hvis begæringen kommer fra en kreditor)
Samtykke fra skyldneren (hvis skyldneren er en fysisk person)
Rekonstruktionsforslaget kan tages til følge mod ledelsens vilje (hvis skyldneren er et selskab)
Beskikkelse af en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand

Det er vigtigt at sikre, at alle betingelserne for indledning af rekonstruktionsbehandlingen er opfyldt for at sikre en rettidig og korrekt igangsættelse af processen. Ved at følge lovkravene og arbejde sammen med kompetente rekonstruktører og en regnskabskyndig tillidsmand kan virksomheden få den nødvendige bistand og vejledning til at gennemføre en succesfuld rekonstruktion.

Hvad sker der under rekonstruktionsbehandlingen?

Under rekonstruktionsbehandlingen tager rekonstruktøren ledelsen af selskabet, hvis skyldneren er et selskab og ikke samtykker til rekonstruktionsforslaget. Skifteretten fastsætter et planmøde inden for fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. På planmødet udarbejdes en rekonstruktionsplan, der indeholder en begrundet redegørelse for forslaget til rekonstruktion, regnskabsmæssig balance og information om eventuelle mangler i årsrapporten. Rekonstruktionsplanen skal også beskrive de væsentligste skridt, der agtes taget i rekonstruktionsbehandlingen.

Hvis kreditorerne ikke vedtager rekonstruktionsplanen på mødet, afsluttes rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling. Hvis rekonstruktionsplanen derimod vedtages, kan der senere forekomme ændringer i forudsætningerne, der kræver en ny vurdering af det videre forløb. Det er vigtigt at bemærke, at rekonstruktionsbehandlingen normalt varer i syv måneder, men det kan strække sig op til et år.

For at give et visuelt overblik over rekonstruktionsbehandlingen kan nedenstående table vise de vigtigste opgaver, der udføres under processen:

Opgaver i rekonstruktionsbehandlingenBeskrivelse
Indledning af rekonstruktionsbehandlingSkifteretten indleder rekonstruktionsbehandlingen efter modtagelse af begæringen om rekonstruktion
Udarbejdelse af rekonstruktionsplanPå planmødet udarbejdes en rekonstruktionsplan med en begrundet redegørelse og regnskabsmæssige oplysninger
Godkendelse af rekonstruktionsplanKreditorerne stemmer om og skifteretten stadfæster rekonstruktionsforslaget på afstemningsmødet
Afslutning af rekonstruktionsbehandlingenHvis rekonstruktionsplanen ikke vedtages, afsluttes rekonstruktionsbehandlingen, og konkursbehandling indledes

Som det kan ses, er rekonstruktionsbehandlingen en kompleks proces, der involverer flere vigtige trin og opgaver. Det er afgørende at følge rettens anvisninger og samarbejde med en erfaren advokat og rekonstruktør for at sikre, at processen forløber så glat og succesfuldt som muligt.

Hvornår afsluttes rekonstruktionsbehandlingen?

Efter vedtagelse af rekonstruktionsplanen afholdes et afstemningsmøde senest seks måneder efter planmødet. På afstemningsmødet skal kreditorerne stemme om og skifteretten skal stadfæste rekonstruktionsforslaget. Rekonstruktionsforslaget kan omfatte en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Hvis kreditorerne ikke vedtager forslaget, eller hvis skifteretten nægter at stadfæste det, afsluttes rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling. Rekonstruktøren og kreditorerne kan anmode om udsættelse af afstemningsmødet med maksimalt fire måneder, hvis der er behov for yderligere tid til at afklare forholdene i rekonstruktionsprocessen. En rekonstruktionsbehandling varer normalt i syv måneder og kan vare op til et år.

AfstemningsmødeSkifterettens stadfæstelseUdsættelseVarighed af rekonstruktionsbehandling
Skal afholdes senest seks måneder efter planmødetSkifteretten skal stadfæste rekonstruktionsforslagetRekonstruktøren og kreditorerne kan anmode om op til fire måneders udsættelseNormalt syv måneder, men kan vare op til et år

“Afstemningsmødet er afgørende for at sikre, at rekonstruktionsplanen bliver vedtaget og stadfæstet af skifteretten. Hvis kreditorerne ikke stemmer for forslaget eller skifteretten nægter at stadfæste det, afsluttes rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren tages under konkursbehandling. Det er derfor vigtigt at sikre, at rekonstruktionsplanen er levedygtig og har opbakning fra kreditorerne for at undgå en nedlukning og tab for virksomheden og dens interessenter.”

Efter afslutningen af rekonstruktionsbehandlingen vil virksomheden enten fortsætte sin drift med en godkendt rekonstruktionsplan eller gå ind i konkursbehandling, hvis rekonstruktionsplanen ikke vedtages eller stadfæstes. Det er afgørende at vælge den rette advokat til en rekonstruktion for at sikre en bæredygtig og succesfuld afslutning af rekonstruktionsprocessen.

Hvad sker der efter rekonstruktionsbehandlingen?

Efter afslutningen af en rekonstruktionsbehandling kan virksomheden stå over for forskellige scenarier, afhængigt af dens økonomiske situation. Hvis skyldneren stadig er insolvent, vil konkursbehandlingen automatisk blive indledt. Konkursbehandlingen indebærer normalt afvikling af virksomheden og opfyldelse af fordringerne i henhold til en fastlagt prioritering.

For en virksomhed, der har gennemført en vellykket rekonstruktionsbehandling, giver det en mulighed for at komme sig efter økonomiske udfordringer og genopbygge sin økonomiske stabilitet. Det er vigtigt at bemærke, at en rekonstruktion ikke altid er en garanti for succes, og at virksomhedens fremtid afhænger af en levedygtig og bæredygtig rekonstruktionsplan.

Efter rekonstruktionsbehandlingen kan det være nødvendigt for virksomheden at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre dens fremtidige succes. Dette kan omfatte ændringer i ledelsen, omstrukturering af forretningsmodellen eller implementering af nye strategier for at øge indtjeningen og reducere omkostningerne. Det er afgørende at have en klar plan og arbejde tæt sammen med relevante eksperter for at sikre, at virksomheden kommer på rette spor og opnår økonomisk stabilitet efter rekonstruktionsbehandlingen.

“På trods af at rekonstruktionsbehandlingen kan give en virksomhed en chance for at overleve og komme sig, er det vigtigt at huske, at succesen afhænger af mange faktorer. Det er afgørende at træffe de rette beslutninger og engagere sig med de rigtige fagfolk for at opnå de ønskede resultater.”

Hvad er vigtigt for virksomhedens fremtid efter rekonstruktion?

En vellykket rekonstruktionsbehandling kan være begyndelsen på en ny start for en virksomhed, men det er vigtigt at være opmærksom på nogle af de udfordringer, der kan opstå undervejs. For det første er det afgørende at have en realistisk og levedygtig rekonstruktionsplan, der tager højde for virksomhedens økonomiske situation og markedets konkurrence. Det er også vigtigt at sikre, at virksomheden er i stand til at implementere og overvåge planen effektivt for at opnå de ønskede resultater.

Derudover er det vigtigt at have den nødvendige personale- og ledelsesmæssige kapacitet til at gennemføre rekonstruktionsplanen. Dette kan indebære at foretage ændringer i ledelsen, ansætte eksterne eksperter eller træne eksisterende medarbejdere til at håndtere de nye udfordringer, virksomheden står over for.

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på virksomhedens finansieringsbehov efter rekonstruktionsbehandlingen. Det kan være nødvendigt at søge finansiering eller indgå aftaler med kreditorer for at sikre tilstrækkelig likviditet til at understøtte virksomhedens aktiviteter og fortsatte drift.

FaseHandlinger
Evaluering af rekonstruktionsplanenGennemgå og vurdere rekonstruktionsplanen for at sikre, at den er realistisk og levedygtig
Implementering af planenIgangsætte de nødvendige tiltag og ændringer for at gennemføre rekonstruktionsplanen
Overvågning og justeringOvervåge planens fremskridt og foretage eventuelle justeringer for at sikre, at målene opfyldes
Finansiering og likviditetSikre tilstrækkelig finansiering og likviditet til at understøtte virksomhedens aktiviteter efter rekonstruktionsbehandlingen

Fordelene ved at vælge den rette advokat til en rekonstruktion

At vælge den rette advokat til en rekonstruktion af virksomheden kan have afgørende betydning for succesraten og resultatet af rekonstruktionsprocessen. En erfaren advokat med speciale inden for erhvervsret og insolvensret har den nødvendige viden og ekspertise til at navigere gennem komplekse juridiske og økonomiske forhold.

Fordelene ved at vælge den rette advokat inkluderer en øget sandsynlighed for en bæredygtig rekonstruktionsplan, beskyttelse af virksomhedens interesser og juridisk rådgivning under hele processen. En erfaren advokat kan hjælpe med at sikre, at alle nødvendige foranstaltninger træffes for at undgå konkurs og genskabe virksomhedens økonomiske stabilitet.

En dygtig advokat vil kunne udarbejde en solid rekonstruktionsplan, der adresserer alle væsentlige juridiske og økonomiske aspekter af virksomheden. Ved at have en advokat med ekspertise inden for rekonstruktion, kan man sikre, at planen er i overensstemmelse med gældende lovgivning og at alle juridiske forhold bliver håndteret korrekt.

Fordelene ved at vælge den rette advokat til en rekonstruktion
Øget sandsynlighed for en bæredygtig rekonstruktionsplan
Beskyttelse af virksomhedens interesser
Juridisk rådgivning under hele processen
Håndtering af alle nødvendige foranstaltninger for at undgå konkurs
Genoprettelse af virksomhedens økonomiske stabilitet

Den rette advokat kan også varetage virksomhedens interesser i forhold til kreditorerne og andre interessenter. Ved at have en advokat med erfaring inden for rekonstruktion vil man have en stærk partner, der kan forhandle og samarbejde med kreditorerne for at opnå de bedst mulige vilkår for virksomheden.

I sidste ende afhænger succesraten for en rekonstruktion i høj grad af valget af advokat. Ved at vælge en erfaren advokat med ekspertise inden for rekonstruktion, kan man øge chancerne for en vellykket proces og sikre virksomhedens fremtidige bæredygtighed.

Konklusion: Vigtigheden af valget af advokat til en rekonstruktion af virksomhed

Valget af advokat til en rekonstruktion af virksomheden er af afgørende betydning for processens succes. En erfaren advokat med ekspertise inden for rekonstruktion og insolvensret kan øge chancerne for en vellykket rekonstruktionsplan og undgåelse af konkurs. Advokaten spiller en central rolle i udarbejdelsen af rekonstruktionsplanen og sikrer, at alle juridiske og økonomiske aspekter håndteres korrekt.

Det rigtige valg af advokat kan hjælpe virksomheden med at optimere chancerne for at genopbygge sin økonomiske stabilitet og fortsætte sin drift. En erfaren advokat vil være fortrolig med de komplekse udfordringer, der kan opstå under en rekonstruktion, og vil kunne give den nødvendige juridiske rådgivning gennem hele processen.

Derfor er det vigtigt at vælge nøje den rette advokat til en rekonstruktion af virksomheden. Ved at samarbejde med en erfaren advokat kan virksomheden øge chancerne for succes og undgå unødvendige juridiske og økonomiske problemer. Valget af advokat til en rekonstruktion bør ikke tages let, da det kan have afgørende betydning for virksomhedens fremtidige succes og økonomiske stabilitet.

 

Kildelinks